До початку

Зміст

графіка

графічний образ

шрифтова варіантність

шрифтове виділення

курсив

титульно-заголовний шрифт

графічний знак

графема

дефіс

діакритичний знак

кома

лапки

графемна частина номена

графічне умовне позначення

графічний символ

графічний варіант

піктограма

вузликове письмо

докириличний алфавіт

кириличне письмо

кулішівка

желехівка

пунктуаційний знак

діалектна мова

протоукраїнський діалектний масив

східнослов'янські діалекти

наріччя

говір

говірка

діалектна риса

лексичні діалектні риси

діалектна лексика

діалектна назва

діалектизм

діалектизм-етнографізм

діалектна лексикографія

синтаксичні діалектні риси

фонетичні діалектні риси

морфологічні діалектні риси

діалектна словозміна

словозмінний діалектизм

діалектний словотвір

словотвірний діалектизм

діалектне мовлення

діалектні особливості

говірковий варіант

діалектний варіант

місцева назва

діалектне слово

територіальне найменування

слобожанський говір

бойківський говір

лемківський говір

діалектна етикетна формула

бойкізм

діалект

міждіалектна взаємодія

епітет

епітетне поле

епітетне слововживання

епітетне словосполучення

епітетна сполука

епітетне означення

епітетна формула

метафоричний епітет

традиційний епітет

постійний епітет

оцінний епітет

прислівниковий епітет

епітетна характеристика

епітет-характеристика

художнє означення

етимологія

етимологічне гніздо

народна етимологія

етнолінгвістика

мовна картина світу

національна картина світу

національна мовна картина світу

національний мовний образний простір

національна поетика

національний стереотип

етнокультура

етносемантика

етнокультурна семантика

етноконотація

етнонім

етнографізм

етносимвол

етнопсихологема

звук

чергування

евфонія

комічний ефект

гумор

мовні засоби гумору

анекдот

гумористичний ефект

мовний комізм

мовний контраст

каламбур

мова гуморески

мовний жарт

словесні засоби комічного

мова сатирично-гумористичних творів

пародіювання

сатира

мовні засоби сатири

сатирична тональність

мова памфлету

мова фейлетону

комунікація

мовна практика

сучасна мовна практика

мова інтернет-комунікації

мова української діаспори

розмовно-побутове мовлення

розмовно-побутова мова

розмовно-побутовий варіант

дитяча мова

суржик

колоквіалізація

спонтанна мова

Український національний корпус

підкорпус

російська мова

есперанто

словацька літературна мова

білоруська мова

чеська літературна мова

німецька мова

польська мова

мовна особистість

мова навчання

мовна освіта

рідномовна освіта

рідна мова

мовна поведінка

мовна майстерність

мода в мові

етномовна ситуація в Київській Русі

комунікативна ситуація

національно-культурна комунікація

суспільно-політична комунікація

політична комунікація

комунікативна невдача

культура усної мови

комунікативна компетенція

психолінгвістика

мовна свідомість

національна мовна свідомість

мовна самоідентифікація

білінгвальність

білінгвізм

мовна компетенція

мова-реципієнт

соціальна конотація

соціальна оцінка

соціотип

соціальна диференціація мови

сленгова мовотворчість

сленг

молодіжний сленг

сленговий словник

сленгізм

сленговий словотвір

мова моряків

мовний контакт

міжмовна взаємодія

взаємодія російської та української мов

українсько-російська двомовність

українізм

мовна асиміляція

русифікація

міжмовна інтерференція

русизм

росіянізм

функціонування мови

сфери суспільного функціонування мови

державна мова

державний статус української мови

мовно-національна концепція

розширення функціонування української мови

мовне питання

мовна політика

мовне законодавство

мовна модель суспільства

мовна ситуація

культура мови

пуризм

сценічна мова

лексика

лексикографія

позасловниковий варіант

пасивний словник

лексичний фонд

багатозначне слово

загальновживана лексика

вульгаризм

нормативна лексика

літературна назва

нормативна назва

ненормативна лексика

лексичний склад мови

рідковживане слово

питома назва

лексичне запозичення

екзотизм

варваризм

англіцизм

англізм

полонізм

інтернаціоналізм

поетична лексика

традиційна поетична лексика

контекстуальна семантика

вторинна номінація

лексична метафора

соматизм

пестливе слово

пейоративна лексика

лайлива лексика

спеціальна лексика

професійна лексика

соціально-оцінна лексика

суспільно-політична лексика

книжне слово

конфесійна лексика

слов'янізм

церковнослов'янізм

старослов'янізм

сакральна лексика

побутова лексика

побутовий словник

побутовизм

просторічна лексика

просторічна форма

просторічний елемент

просторіччя

табу

розмовна лексика

народнорозмовна лексика

розмовно-побутова лексика

розмовно-просторічна лексика

кольороназва

топонімічна лексика

неологізм

нове слово

нове значення

новозапозичення

лексична периферія

історизм

архаїзм

семантичний архаїзм

локальне значення

лексичний регіоналізм

реактивація лексики

номінація

номінативне значення

тип номінації

номінативна модель

лексичні засоби

антонім

мезонім

омонім

омограф

міжмовні омоніми

повні омоніми

часткові омоніми

синонім

синонімічний ряд

синонімічне гніздо

синонімічні зв'язки

синонімічні відношення

ситуативний синонім

слово-дублет

лексичні дублети

контекстуальний синонім

лексичний синонім

синонімічна пара

паронім

паронімічний ряд

лексична мікросистема

лексико-семантична система

пряме значення слова

переносне значення слова

лексико-семантичний варіант

лексичний варіант

лексична норма

лексичне значення

лексико-стилістичне значення

різностильова лексика

стилістична диференціація

стилістичні групи лексики

стилістичне розподібнення

стилістично нейтральне слово

лексикалізація

лексична одиниця

лексема

лексична парадигма

лексико-семантична парадигма

лексико-семантичне поле

лексична сполучуваність

стрижнева лексема

лексико-семантична сполучуваність

лексичний ряд

лексична група

лексико-семантична група

тематична група лексики

метафоричний образ

метафора

метафоротворення

метафорична ознака

метафоричне перенесення

метафоричне переосмислення

стійка метафора

метонімія

метонімізація

метонімічна конструкція

синекдоха

традиційна поетична метафора

метафорично-узагальнене значення

метафоричне значення

метафоризація

метафорична структура

метафоричний комплекс

метафорична конструкція

метафорична сполука

метафорична модель

розмовна метафора

літературознавча метафора

мова перекладу

художній переклад

мова перекладу (переспіву)

варіант перекладу

адекватність перекладу

дослівний переклад

еквівалентність перекладу

еквівалент

еквівалентний відповідник

нефразеологічний переклад

практика перекладу

мова фольклору

народнопісенний образ

народнопісенність

пісенність

народнопісенне джерело

пісенний текст

пісенне слово

мова пісні

мова колискової

мова коломийки

мова народної пісні

ритмічна будова пісні

поетика народної пісні

народнопісенний синтаксис

пісенна метафора

народнопісенна поетика

народнопісенний елемент

народнопісенний мотив

усно-пісенна образність

народна поетика

народнопоетична мова

народнопісенна епічна оповідь

народнопоетична номінація

народнопоетична лексика

народнопоетичне слово

народнопоетичний образ

народнопоетичний словник

народнопоетичний вислів

народнопоетична фразеологія

народнопісенна формула

тавтологічна контамінація

народнопоетичне художнє означення

народнопоетична традиція

народна лексика

народне слово

народний словник

фольклорне джерело

скоромовка

фольклорність

фольклорні мовні засоби

фольклоризм

усталений фольклоризм

фольклорна формула

тавтологічне сполучення

постійне порівняння

постійний епітет

народний мовний колорит

лексичний паралелізм

лексичний повтор

фольклорний образ

фольклорний символ

фольклорний мотив

фольклорна традиція

мова художньої літератури

мова прози

мова художньої прози

мова прози ХХ ст.

мова прози другої половини ХХ ст.

мова прози 60-х рр. ХХ ст.

мова прози ХIХ ст.

мова оповідання

мова роману

мова нарису

мова історичної прози

мова історичного роману ХIХ ст.

мовний реалізм

мовна індивідуалізація

мовне портретування

мовний портрет персонажа

пряма мова

внутрішній портрет

зовнішній портрет

оповідь

мовно-естетичний знак

прозаїзм

мова драми

мова дитячої літератури

мова літератури для дітей

мова творів про дітей

мова поезії

віршова мова

версифікація

ритмомелодика

ритмізація тексту

дієслівна рима

ритм

метр

семантизація звукової форми

паронімічна атракція

паронімічне зближення слів

атрактант

семантика звука

асонанс

алітерація

поетична етимологізація

поетична етимологія

мовно-поетична картина світу

національний поетичний словник

поетичне слововживання

поетичний номен

поетична назва

традиційний поетизм

поетичне фразотворення

авторський словник

поетичний контекст

мова поезії ХVI ст.

мова поезії ХIХ ст.

мова поезії ХХ ст.

мова поезії другої половини ХIХ ст.

мова поезії 20-30 рр. ХХ ст.

мова історичних поем

мова поезії для дітей

мова поезії 30-х рр. ХХ ст.

мова поезії другої половини ХХ ст.

мова поезії кінця ХХ - початку XXI ст.

мова постмодерної поезії

мова поезії 90-х рр. ХХ ст.

мовотворчість дев'яностників

мова діаспорної поезії

мовний етикет

мовна формула

кліше

клішована формула

етикетна формула

формула мовного етикету

формула звертання

формула прохання

формула привітання

формула вітання, побажання

літературна етикетна форма

етикетне запитання

мовно-виражальні засоби

естетична функція мови

естетика слова

естетична функція слова

естетика художнього вислову

виражально-зображальна функція

естетизація слова

виразовий засіб

графосемантика

емоційний засіб

емоційне забарвлення

естетично-експресивна функція

мовний засіб

словесно-художній засіб

образотворчий засіб

тропеїчна система

троп

тропеїчна парадигма

тропеїчна структура

уособлення

персоніфікація

повтор

тавтологія

поетична формула

традиційне порівняння

езопова мова

гра слів

стилістична фігура

деформація слів

плеоназм

перифразування

паралелізм

стилістичний прийом

морфологічна будова слова

морфема

корінь

спільнокореневе слово

флексія

суфікс

зменшувальний суфікс

суфікс пестливості

демінутив

суфікс експресивної оцінки

компаративний суфікс

суфіксоїд

префікс

префікси-дублети

префіксоїд

омоморфемність

морфологія

морфологічний варіант

морфологічна синоніміка

морфологічні відношення

категорія часу

майбутній час

теперішній час

минулий час

словозміна

іменник

парний іменник

речовинний іменник

збірний іменник

іменник-зрощення

орудний тавтологічний

займенник

прикметник

ступінь порівняння прикметників

якісний прикметник

відносний прикметник

числівник

порядковий числівник

прислівник

дієслово

дієприкметник

дієприкметниковий зворот

дієприслівник

прийменник

прийменникова конструкція

прийменникова синонімія

частка

словотворча частка

сполучник

сполучне слово

порівняльний сполучник

вигук

емоційний вигук

категорія роду

категорія числа

наголосова система

інтонація

наголошування

нормативний наголос

варіантне наголошення

варіантний наголос

подвійний наголос

варіативний наголос

розмовний наголос

авторський наголос

типи наголошення

кореневе наголошення

акцентуація

акцентуаційна норма

акцентуаційне оформлення слова

акцентуація граматичних форм

акцентування

акцентна норма

сучасна акцентна норма

акцентний тип

акцентна модель

акцентна варіантність

акцентний варіант

подвійне акцентування

флексійне акцентування

норма

правопис

українська писемно-літературна норма

варіантність літературної норми

варіант літературної норми

сучасна норма

унормування

стандартизація

лексичний стандарт

стійкість норми

стилістична норма

орфоепічна норма

словотвірна норма

граматична норма

синтаксична норма

стильова норма

кодифікована форма слова

уніфікація

порушення норми

відхилення від норми

порушення граматичної норми

граматична помилка

народнорозмовна естетична норма

культура слова

динаміка норми

динаміка мовної норми

динаміка лексичної норми

часовий вимір норми

просторовий вимір норми

ономастика

ономастикон

давньослов'янський ономастикон

власна назва

географічна назва

прізвищева назва

прізвище

прізвищетворення

прізвисько

власне ім'я

чоловіче ім'я

варіант імені

варіантна форма імені

апелятив

онім

семантика оніма

зоонім

орнітонім

патронім

катойконім

лімнонім

хоронім

прагмонім

фітонім

криптонім

потамонім

антропонім

антропонімікон

антропоніміка

художня антропоніміка

літературно-художній антропонім

художній антропонім

художній антропонімікон

відантропонімна назва

ойконімія

ойконім

ойконім-композит

фірмонімія

фірмонім

гідронімія

гідронім

мікрогідронім

топонімія

топоніміка

топонім

відтопонімний прикметник

топонімний ряд

мікротопонім

топонімна модель

топонім-прикладка

пунктуація

семантика

поняття

слово-поняття

поняттєве поле

слово

семантика слова

семантична структура

семантичне ускладнення слова

стилістичний колорит

стилістичний відтінок

стилістична конотація

стилістичне зниження

стилістичне забарвлення

смислове навантаження слова

стилістична маркованість

стилістичний маркер

стилістичне значення

десемантизація

семантична трансформація

смислове заміщення

семантико-виражальний зсув

семантичний еліпсис

семантична диференціація

семантико-стилістичний еквівалент

енантіосемія

полісемія

образне значення слова

семантична ознака

обрядова семантика

семантика часу

часове поняття

семантика простору

узагальнено-просторове значення

семантика кольору

семантика кольороназв

темпоральна семантика

спеціалізація значення

слововживання

семантичний відповідник

семантичний дублет

семантичний відтінок

структурно-семантична модель

семантична парадигма

тематичне поле

семантична модель

смислове поле

семантична структура слова

семантичний неологізм

семантичне варіювання

семантичний варіант

семантична опозиція

семантична група

семантичний центр

структурно-семантичний тип

семантика речення

травестійний стиль

контекстна семантика

фразеологічний переклад

колірна ознака

калька

калькування

мовомислення

міжмовні паралелі

конотація

синтаксис

синтаксична одиниця

речення

член речення

складне речення

приєднувальне речення

просте речення

поширене речення

означення

прикладка

прикладка-означення

просторова обставина

непоширене речення

неповне речення

номінативне речення

номінатив

номінативна одиниця

називне речення

приєднувальна конструкція

порівняльний зворот

порівняльна конструкція

порівняння

структура порівняння

компаративність

компаратив

компаративний вислів

орудний порівняння

об'єкт порівняння

однорідні члени речення

синтаксис речення

синтаксична організація речення

словосполучення

опорне слово

узгодження

керування

прилягання

номінативне словосполучення

дієслівне словосполучення

еліпсис словосполучення

синонімічне словосполучення

синтаксична сполучуваність

предикативний комплекс

присудок

присудкова форма

складений присудок

розщеплений присудок

модальність

модальне слово

модальне значення

суб'єктивна модальність

синтаксична структура

синтаксичний варіант

синтаксичний синонім

синонімічна синтаксична структура

синтаксичні паралелі

синтаксична конструкція

пояснювальна конструкція

складна синтаксична конструкція

синонімічна конструкція

синтаксична функція

еліпсис

еліптичне слововживання

еліптична конструкція

еліптична словоформа

експресивний синтаксис

синтаксична фігура

стилістичний синтаксис

ритміко-інтонаційне оформлення

парцеляція

парцельоване речення

парцельована конструкція

словотвір

словотворення

новотвір

новоутворення

оказіональне слово

оказіоналізм

оказіональна номінація

поетичний новотвір

формант

словотворчий засіб

твірна основа

похідне слово

потенційне слово

просте слово

складне слово

словотворча аналогія

словотвірна модель

словотвірне значення

словотвірний варіант

словотвірний ряд

словотвірний тип

словотвірний елемент

словотвірний омонім

словотворчий формант

словотворчий афікс

словотворчий суфікс

словотвірний ланцюжок

словотворчий тип

словотвірне гніздо

мотивація

словотвірна форма

продуктивна словотвірна модель

продуктивний словотвір

спосіб словотворення

суфіксація

суфіксальне утворення

суфіксальна форма

продуктивний суфікс

префіксація

складне утворення

основоскладання

складене слово

складний іменник

складний прикметник

словоскладання

складноскорочене слово

лексичне скорочення

абревіатура

ініціальна абревіатура

цифрова абревіатура

композит

усічення

телескопія

редеривація

слов'янська сім'я мов

праслов'янська мова

праслов'янська лексика

праслов'янізм

спільносхіднослов'янські риси

протоукраїнська риса

давньоруська мова

давньоруська літературна мова

давньоруська лексика

давньорусизм

диглосія

давньоукраїнська мова

стара українська літературна мова

староукраїнська мова

староукраїнська літературна мова

проста староукраїнська літературна мова

староукраїнська мовна система

повноголосся

редукований

руська мова

праформа

перфект

плюсквамперфект

староболгарська мова

старослов'янська мова

слов'янська граматика

старослов'янський текст

старослов'янська лексика

церковнослов'янська мова

писемно-літературна практика

писемність

давньоруська писемність

давньоболгарська писемність

писемна мова

мова рукописів

мова пам'яток

діалектна основа мови

народнорозмовна традиція

народність мови

народнорозмовність

народнорозмовна мова

народнорозмовна практика

народнорозмовний елемент

мовно-літературна традиція

літературно-книжна традиція

книжна традиція

книжна мова

книжний стиль

книжна лексика

книжний синтаксис

термінологія

народна назва

термінологічний відповідник

термін

мікроструктура терміна

номенклатура

номенклатурний ряд

номенклатурна назва

географічна номенклатура

мікологічна номенклатура

номен

термінологічна норма

термінологічне поле

термінологічна абревіатура

терміносистема

термінологічна лексика

термінолексика

наукова лексика

технічна лексика

музична лексика

наукове поняття

науково-технічна лексика

економічна лексика

космічна лексика

театральна лексика

ботанічна лексика

біологічна лексика

медична лексика

медична назва

виноградарська лексика

спортивна лексика

народна орнітологічна лексика

шевська лексика

термінологічна сполука

терміносполука

термінологічне словосполучення

термін-словосполучення

штучний термін

складний термін

термінологічна варіативність

термін-варіант

термінотворення

спеціалізація слова

спеціалізація поняття

термінологізація

термінологічне значення

терміновживання

термін-неологізм

термінологічний синонім

термін-синонім

терміноутворення

переосмислення терміна

детермінологізація

художньо-естетична функція терміна

наукова термінологія

економічна термінологія

економічний термін

медична термінологія

медичний термін

політична термінологія

лінгвістична термінологія

космічна термінологія

комп'ютерна термінологія

комп'ютерний термін

геологічна термінологія

біологічна термінологія

політекономічна термінологія

науково-технічна термінологія

технічна термінологія

технічний термін

театральна термінологія

радіотехнічна термінологія

радіотехнічний термін

спортивна термінологія

богословський термін

термін виробництва

термін будівельної індустрії

мовознавчий термін

астрономічний термін

музичний термін

літературознавчий термін

обрядова термінологія

релігійна термінологія

релігійний термін

ремісничий термін

шевська термінологія

шевський термін

українська національна мова

українська літературна мова

сучасна українська літературна мова

усна літературна мова

сучасна українська мова

сучасна літературна мова

українська літературна мова XVII-XVIII ст.

варіант староукраїнської літературної мови

варіантність української мови

варіантність літературної мови

варіант літературної мови

західноукраїнський варіант літературної мови

східноукраїнський варіант літературної мови

народна мова

літературно-пісенна традиція

народнорозмовна основа літературної мови

взаємодія писемно-книжних і народнорозмовних засобів

взаємодія книжної і народної мови

взаємодія діалектів і літературної мови

народна мова ХІХ ст.

фраземіка

фразеологічна одиниця

фразема

афоризм

фразеологізм

трансформація фразеологізму

структура фразеологізму

фразеологічний варіант

фразеологічний компонент

дієслівний фразеологізм

фразеологізація предиката

фразеологічне означення

порівняльний фразеологізм

компаративна фразеологічна одиниця

книжний фразеологізм

антична фразеологія

народна фразеологія

ареальний фразеологізм

ареальна фразеологічна одиниця

діалектний фразеологізм

анімалістичний фразеологізм

фразеологізована сполука

фразеологічний зворот

фразеологічна сполука

усталена формула

стійке словосполучення

стале словосполучення

сталий зворот

крилатий вислів

перифраз

евфемізм

штамп

паремія

паремійний фонд

приказка

прислів'я

фразеотворення

фразеологічний новотвір

фраземи-інновації

фразеологізація

фразеологічна семантика

фразеологічне значення

фразеологічна синонімія

фразеологічний синонім

фразеологічний еквівалент

фразеологічний відповідник

розширення фразеологічного складу фразеологізму

авторська трансформація

фразеологічний еліпсис

експресивна фразема

фразеологічна контамінація

функціональний стиль

мова науки

мова науково-популярної літератури

мова науково-популярних видань

мова науково-фантастичної літератури

мова медицини

мова ділових паперів

реквізит

автобіографія

стилістична ремарка

авторська ремарка

дипломатична мова

мова публіцистики

мова художньої публіцистики

мова періодики

мова ЗМІ

мова преси

мова газети

мова газет 90-х років

газетний стиль

газетна мовна практика

мова журналу

мова журнальної публікації

газетно-публіцистичний стиль

мова реклами

мова кіно

мова телебачення

мова епістолярію

епістолярний образ

епістолярна формула

мова листування

епістолярій письменника

структурно-функціональний стиль

функціонально-стильове слововживання

функціонально-стильове навантаження

стилістема

стильове забарвлення

стилістичний ефект

стильове значення

стильова взаємодія

взаємодія стилів

взаємодія художнього та наукового стилів

стилістична адаптація тексту

художній образ

звуковий образ

конкретно-чуттєвий образ

словесно-художнє зображення

мовна естетика

мовно-естетична модифікація

основа порівняння

народнорозмовне порівняння

музикальність

контраст

оксиморон

алегорія

гіпербола

гіперболізація

ампліфікування

ампліфікація

ампліфікаційний ряд

градація

літота

антитеза

поетичний образ

портрет

психологічний портрет

соціальний портрет

портретна характеристика

поетичний портрет

портрет-етюд

портретна деталь

портретний компонент

пейзаж

пейзажна деталь

колористика

словесне живописання

переносне вживання

словесна образність

образне порівняння

образний вислів

образне словосполучення

образне слововживання

образна назва

словесний образ

словесно-образний знак

комунікативно-естетичний знак

мовно-часовий знак

мовний знак античності

слово-образ

символ

символічне значення

образ-символ

орнітосимвол

символіка

поетичний символ

міфопоетичний образ

семантичний центр образу

слово-домінанта

лексична домінанта

ключове слово

ключова лексема

ключове поняття

концепт

концептуальне слово

конкретний концепт

абстрактний концепт

наскрізний мотив

поетичний мотив

семантико-тематичний мотив

біблійний мотив

семантична структура образу

стереотипний вислів

традиційний образ

традиційний поетичний образ

синкретичний образ

мікрообраз

мікрополе

наскрізний образ

домінантний образ

стрижневий образ

семантичне поле

лексико-семантичне поле

мовний образ

мовний образ жінки

біблійний образ

музичний образ

петенціарний образ

часовий образ

художньо-образна конкретизація

образне мислення

анімізм

антропоморфізація

антропоморфізм

антропометафора

художній текст

фонетична стилістика

фоностилістика

фоніка

лінгвістичний аналіз

стилістична функція

сегментація тексту

стильова адаптація тексту

стилістична домінанта

інтертекстуальність

період

контекст

типовий контекст

мікроконтекст

мікроконтекстні зв'язки

текстуальна функція

текст

структура тексту

тематично-асоціативна лінія

біблійний текст

віршовий текст

науково-технічний текст

літературознавчий текст

опис-роздум

композиційна структура

стилізація

мовна стилізація

позатекстовий зміст

підтекст

текстова інформація

текстуальний зсув значення

епіграф

алюзія

розмова-діалог

цитація

цитування

цитата

текст-прислів'я