Про Iнститут української мови Національної академії наук України


Координати:

Інститут української мови НАН України утворений 1991 року на базі кількох україністичних відділів та груп Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України: теорії та історії української мови; лексикології та лексикографії; культури української мови; діалектології й ономастики. Перший директор установи – О. О. Тараненко, у 1998-2007 роках – член-кореспондент НАН України В. В. Німчук. З 2008 року Інститут очолює доктор філологічних наук Павло Юхимович Гриценко.

Інститут — це єдина в державі науково-дослідна установа, де вивчають усі структурні рівні української мови у синхронії та діахронії, працюють над кодифікацією норм української літературної мови — правописних, орфоепічних, граматичних, лексичних; досліджують проблеми термінології, функціонування української мови в суспільстві, зокрема, як державної.

В Інституті функціонують відділи: історії та граматики української мови, лексикології та комп’ютерної лексикографії, термінології та ономастики, стилістики та культури мови, діалектології, соціолінгвістики та фонетики. Серед співробітників Інституту: член-кореспондент НАН України І.Р.Вихованець, доктори філологічних наук К.Г.Городенська, С.Я.Єрмоленко, А.А.Бурячок, Н.М.Сологуб, І.Г.Матвіяс, В.П.Шульгач, І.М.Желєзняк, О.П.Карпенко. Інститут готує наукові кадри через аспірантуру (стаціонарну і заочну) та докторантуру. При Інституті функціонує наукова рада "Українська мова" та спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей "Українська мова" та "Слов’янські мови".

Джерело інформації:

http://www.nbuv.gov.ua/institutions/ium/index.html [19.01.2010]